Dear God, I Hate Myself

Dear God, I Hate Myself” is a Dear God, I Hate Myself track, released in 2010 by Xiu Xiu.